Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Warta a Nerem” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych zamieszkujących tereny gminy Uniejów oraz gminy Świnice Warckie. Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów obu gmin, uwzględniając przy tym ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, że dochód z działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony na podział między jego członków. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Pierwsze spotkanie inicjujące, w którym wzięli udział Wójt Gminy Świnice Warckie oraz Burmistrz Uniejowa odbyło się w dniu 6 czerwca 2007r. w Uniejowie. Władze gmin postanowiły nawiązać współpracę, której rezultatem będzie rozwój obu gmin. Przez kolejny miesiąc została przeprowadzona kampania informacyjna o mającym powstać Stowarzyszeniu oraz konsultacje społeczne. Dnia 16 lipca 2007 r. w Urzędzie Miasta Uniejów miało miejsce pierwsze spotkanie konsultacyjne, podczas którego zainteresowani mieszkańcy, w tym przedstawiciele organizacji społecznych, instytucji, przedsiębiorcy, i rolnicy odbywali rozmowy dotyczące zawiązania partnerstwa poprzez utworzenie Stowarzyszenia.  Kolejne spotkanie konsultacyjne odbyło się 23 lipca 2007 r. na terenie gminy Świnice Warckie. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie oraz Pan Tadeusz Bednarek Zastępca Wójta Gminy Świnice Warckie przedstawili ideę programu Leader+ . Dokonano analizy statutu wzorcowego, wybrano 3 osoby do Zarządu Stowarzyszenia: p. Tadeusza Bednarka, p. Andrzeje Zielonkę, p. Andrzeja Karkowskiego oraz p. Jadwigę Kubiak jako członka Komisji Rewizyjnej. Wszyscy obecni na spotkaniu omówili swoje pomysły do Lokalnej Strategii Rozwoju. Nie wybrano jeszcze nazwy Lokalnej Grupy Działania.  Dnia 30 lipca 2007 r. w Świnicach Warckich miało miejsce następne spotkanie przeprowadzone w formie warsztatowej dotyczące aktywizacji środowisk wiejskich, wyboru formy prawnej LGD, wypracowania statutu i zasad funkcjonowania LGD, analizy partnerów, silnych i słabych stron partnerów, korzyści współpracy międzysektorowej, organizacji opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju i utworzenia Lokalnej Grupy Działania. W miesiąc później 3 września 2007 r. podczas zebrania założycielskiego, w którym uczestniczyły 32 osoby ustalono nazwę Lokalnej Grupy Działania i uchwałą nr 1/2007 powołano Stowarzyszenie LGD „Między Warta a Nerem”. Walne Zgromadzenie przyjęło statut organizacji oraz powołało Komitet Założycielski, w skład którego weszli p. Milena Pamfil oraz p. Tadeusz Bednarek. Komitet został upoważniony do rejestracji LGD w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wybrano również Zarząd: p. Milena Pamfil – Prezes, p. Tadeusz Bednarek – Wiceprezes, p. Zwoliński Andrzej – Skarbnik, p. Obielak Emilia – Sekretarz, p. Galankiewicz Monika oraz p. Ochocki Krzysztof – Członkowie, oraz Komisję Rewizyjną: p. Jadwiga Kubiak – Przewodnicząca, p. Krystyna Kowalczyk – Wiceprzewodnicząca, p. Krzysztof Tutak oraz p. Wacław Szymański – Członkowie. Do reprezentowania Stowarzyszenia został upoważniony Prezes i Wiceprezes Zarządu.  Wniosek o rejestracje w KRS został złożony 5 września 2007 r., natomiast 15 października Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i otrzymało nr KRS 0000290678. W dniu 29 listopad 2007 r. na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD w Uniejowie ustalono wysokość składki członkowskiej 20 zł od osoby fizycznej, 200 zł od osoby prawnej. Tego dnia powołano także Rade Stowarzyszenia w osobach: p. Krzysztof Próchniewicz, p. Józef Kaczmarek, p. Ryszard Andrysiak, p. Beata Szymczak, p. Urszula Urbaniak oraz p. Regina Zygmunt. Z początkiem roku 2008 rozpoczęły się prace nad Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Między Wartą a Nerem”. Proces powstawania i konsultowania dokumentu miał charakter otwarty i polegał na zastosowaniu różnych form działania. Została utworzona Grupa Robocza, która kierowała bezpośrednim procesem budowania partnerstwa i przygotowania Strategii. W jej skład weszło 20 osób: Tadeusz Bednarek, Wanda Haragos, Andrzej Tutak, Mariola Czochara, Emilia Żmudzińska, Małgorzata Bednarek, Włodzimierz Dudka, Patrycja Kowalska, Maria Walczak, Anna Lubczyńska, Monika Galankiewicz, Milena Pamfil, Urszula Łukasik, Urszula Urbaniak, Andrzej Zwoliński, Krzysztof Ochocki, Rafał Jałkiewicz, Masandro Wszołek, Marek Jabłoński i Aleksandra Zielonka. Zostały uruchomione punkty informacyjno – konsultacyjne w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Między Wartą a Nerem oraz w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i Urzędzie Miasta Uniejów. W zakresie punktów mieściło się przede wszystkim szerokie działanie konsultacyjne dla zainteresowanych programem Leader. Konsultacje ze społecznością lokalną w zakresie celów i tworzenia Strategii odbywały się zarówno bezpośrednio jak również telefonicznie. W dniach 21 kwietnia 2008 r. w Świnicach Warckich oraz 8 maja 2008 r. w Wilamowie odbyły się spotkania informacyjne i konsultacyjne, podczas których mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z celami działania Leader PROW na lata 2007-2013 oraz wniesienia propozycji i uwag do opracowywanej przez Grupę Roboczą Strategii. Ponadto konsultacje przeprowadzono również wykorzystując: sesje rad gminnych gdzie informowano radnych o opracowywanej Strategii i możliwości zapoznania się z nią, zebrania wiejskie czy ogłoszenia parafialne. Reprezentanci gmin Świnice Warckie i Uniejów należących do LGD w dniu 6 listopada 2008 r. wzięli udział w warsztatach na temat wypełniania wniosków o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju i przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania” organizowanych przez Departament Funduszów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Uchwałę w sprawie złożenia ww. wniosku podjęto na Walnym Zebraniu Członków  Stowarzyszenia LGD „Miedzy Warta a Nerem” w dniu 8 grudnia 2008 r. Na zebraniu ukonstytuowała się Rada Stowarzyszenia i tak: p. Krzysztof Próchniewicz – Przewodniczący, p. Józef Kaczmarek – Wiceprzewodniczący, p. Regina Zygmunt – Sekretarz oraz p. Urszula Urbaniak, p. Beata Szymczak, p. Ryszard Andrysiak – członkowie.

Po opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju projekt dokumentu wyłożono w punktach informacyjnych, znajdujących się w Biurze LGD oraz partnerskich gminach z prośba o zgłaszanie uwag. W dniu 5 stycznia 2009 r. projekt LSR został zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia, natomiast uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii została przyjęta jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków w dniu 12 stycznia 2009 r. w Uniejowie.

Pięć miesięcy później w dniu18 czerwca 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi nastąpiło podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju między Samorządem Województwa Łódzkiego a Stowarzyszeniem LGD „Miedzy Warta a Nerem”. Dokument ze strony Samorządu Województwa podpisali Wicemarszałkowie p. Artur Bagieński i p. Witold Stępień, oraz ze strony LGD Wiceprezes p. Tadeusz Bednarek i Skarbnik p. Andrzej Zwoliński

W skład Stowarzyszenie wchodzą między innymi przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz administracji. Partnerstwo gmin Świnice Warckie (22 sołectwa) i Uniejów (30 sołectw) zrzesza przedstawicieli pochodzących z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.  Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność po za granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stowarzyszenie w swoich celach dąży do poprawy jakości życia mieszkańców, rozwoju turystyki i rekreacji z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i kulturowych jak również aktywizacji społeczności lokalnych. Cele realizuje w szczególności poprzez organizowanie i finansowanie: przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym (seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, konkursów), imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych służących promocji regionu i jego tożsamości kulturowej (festiwale, przeglądy, festyny, pokazy, wystawy, zawody, turnieje), działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej (opracowanie i druk broszur, folderów, plakatów, tworzenie stron WWW itp.). Stowarzyszanie pomaga mieszkańcom gmin Świnice Warckie oraz Uniejów w pozyskiwaniu środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W ramach struktur Stowarzyszenia LGD „Miedzy Wartą a Nerem” działa Zarząd Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszania, Komisja Rewizyjna oraz Walne Zebranie Członków. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zebrania Członków odbywają się zgodnie z zapisami statutowymi co najmniej raz do roku. Posiedzenia Rady zwoływane są odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonych przez Stowarzyszenie. Rada dokonuje wyboru operacji, które są realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Członkowie wszystkich struktur są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków w sposób zapewniający równą reprezentację obu gmin. Siedzibą Stowarzyszenie jest miejscowość Świnice Warckie gdzie w 2009 r. powstało Biuro Stowarzyszenia, które jako jednostka administracyjna kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi. Stowarzyszenie liczy 53 członków.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny