Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe - flet

Utworzono dnia 17.03.2016

Świnice Warckie, dn. 15.05.2015 r.

 

Zapytanie ofertowe 

o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

 – „MIĘDZY WARTĄ A NEREM”,
w imieniu którego działa PREZES  LGD
z siedzibą:
ul. Szkolna 1  99-140 Świnice Warckie
NIP: 8281386017, REGON: 100429438
tel./fax: 63/28-81-130
e-mail: lgd.swu@wp.pl

www.miedzywartaanerem.pl  

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

III.  Opis przedmiotu zamówienia:

Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Między Wartą a Nerem”  w Świnicach Warckich w związku z współorganizacją „XVII Przeglądu Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego w Świnicach Warckich – 14 czerwiec 2015 r.” zaprasza do składania ofert na zakup wraz z dostawą instrumentu muzycznego – flet poprzeczny do nauki i grania w orkiestrze dętej. Dane techniczne: tonacja C, 16 klap zamkniętych, przesunięte „G”, wykonany z nowego srebra, E-mechanika, futerał, szmatka, wycior, wazelina, torx do regulacji oraz gwarancja minimum 3 lata. Zamówienie w ilości  -  5 szt.

Informacje:

  1. Zamawiający wymaga aby: dostarczony sprzęt był nowy, wykonany z fabrycznie nowych, bezpiecznych materiałów.
  2. Elementy wyposażenia będące przedmiotem zapytania ofertowego, zostaną dostarczone do Stowarzyszenia „LGD – Między Wartą a Nerem” w Świnicach Warckich zgodnie z zapytaniem ofertowym.
  3. Zawarte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne urządzeń, elementów, materiałów należy traktować jako przybliżenie ułatwiające ich dobór przez wykonawcę. Wykonawca może zaoferować urządzenia, elementy, materiały równoważne spełniające parametry, warunki określone w opisie oraz posiadające wymagane aprobaty i certyfikaty.
  4. Dostarczony sprzęt musi posiadać certyfikaty jakości lub deklaracje zgodności z normami UE, potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do stosowania w placówkach edukacyjnych.
  5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i rozładunku oraz montażu (jeśli jest wymagany) przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
  6. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w wytrzymałych na transport opakowaniach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
  7. Oferta Wykonawcy winna uwzględniać wszystkie akcesoria niezbędne do podłączenia, uruchomienia i sprawdzenia funkcjonowania zaproponowanego sprzętu w miejscu użytkowania.
  8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w jakiejkolwiek części opisu lub innej części zapytania ofertowego, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów urządzeń bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia         i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno - użytkowych nie gorszych od założonych. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia równoważny, był podobny pod względem: gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości), charakteru użytkowego (tożsamości, funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność), parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania usługi - do 10  dni od upływu ostatecznego dnia na składanie ofert. Dokładna data wystawienia zlecenia zostanie ustalona przez obie strony.

V. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia razem z następującymi kosztami (podatek VAT, koszty transportu itp.)

Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczegółowe nakładają obowiązek ich posiadania,

Posiadania wiedzy i doświadczenia,

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do    wykonania zamówienia,

Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze

złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.

VII. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy  przygotować z użyciem formularzy Wykonawców wraz z ze szczegółową wyceną wykonania usługi  i specyfikacją zaproponowanych składników.

VIII. Informacje o sposobie przekazania dokumentów i oświadczeń:

Oferty  należy składać w terminie do 25 maja 2015 roku do godz.1200

 

Pisemnie w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Między Wartą a Nerem”  ul. Szkolna 1,  99-140 Świnice Warckie

Faksem 63/28-81-130 lub e-mailem lgd.swu@wp.pl. Oferty przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu na ich złożenie.

IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Prezes Tadeusz Bednarek

X. Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu Wykonawcy, 

Oferta winna być:
* posiadać datę sporządzenia,
* zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy.

XI. Kryteria oceny ofert - cena 100%:

 Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie negocjacji sprzętowych i cenowych   z każdym z oferentów i na tej podstawie dokonania wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty.

UWAGA:

PORÓWNYWANA BĘDZIE CENA BRUTTO

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.

XIII. Inne postanowienia

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jeżeli oferowane przez Wykonawcę produkty, w opinii Zamawiającego nie będą wystarczające lub gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę ( również po negocjacjach), jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.

Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

XIV. Podstawa prawna i inne postanowienia:


Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w/w ustawy nie stosuje się.

 

 

Z poważaniem

Prezes „LGD – Między Wartą a Nerem”

mgr Tadeusz Bednarek

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny